DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach http://pbppoddebice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1 kwietnia 2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 września 2020 r.

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
Tel. 43 678-85-52, 43 678-40-22, 505-343-776
e-mail: pbp.poddebice@o2.pl
e-mail: powiatowabiblioteka_czytelnia@op.pl

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu min. niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
– część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu,
– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
– brak opisów zdjęć,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– dostosowania do urządzeń mobilnych.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 16.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (p. Edyta Durka) (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00) pod numerem telefonu: 43 678-85-52 bądź 505-343-776 lub e-mailowego: pbp.poddebice@o2.pl. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach mieści się przy ulicy Narutowicza 13. Budynek biblioteki znajduje się na parterze i nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózków, brak toalet dla osób niepełnosprawnych, brak windy, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi znajdują się schody.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Księgozbiór.
Biblioteka posiada zbiór audiobooków, a także książki z dużą czcionką.